detoxifications is Accepted in TWL Scrabble Dictionary

detoxifications Scrabble score: 28

Meaning of detoxifications

  • DETOXIFICATION, the act of detoxifying [n]