Is Word foe Accepted in TWL Scrabble Dictionary?

foe is Accepted in TWL Scrabble Dictionary

foe Scrabble score: 6

Meaning of foe

  • an enemy (a hostile foe) [n FOES or FOEN or FONE]
  • enemy