Is Word vum Accepted in TWL Scrabble Dictionary?

vum is Accepted in TWL Scrabble Dictionary

vum Scrabble score: 8

Meaning of vum

  • to vow (to make a solemn promise) [v VUMMED, VUMMING, VUMS]